กรุณาใช้อุปกรณ์ในแนวตั้ง
การดำเนินธุรกิจร้านยา
 


ขั้นตอนต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการเมื่อคิดจะทำธุรกิจร้านขายยา
ขั้นตอนต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการเมื่อคิดจะทำธุรกิจร้านขายยา 
1. ศึกษาวิเคราะห์และประมวลข้อมูลต่าง ๆ เพื่อตัดสินใจ· รายละเอียดและลักษณะเฉพาะทางธุรกิจ· ความเหมาะสมและความพร้อมของตัวเองกับธุรกิจ· ตัดสินใจ
2. เตรียมธุรกิจ· กำหนดแผนงานและรายละเอียด· ดำเนินการจัดตั้งองค์กรจัดหาสถานที่จัดหาเภสัชกรออกแบบตกแต่งสถานที่และป้ายเตรียมบุคลากรดำเนินการขอใบอนุญาตขายยากำหนดระบบบริการและอุปกรณ์กำหนดรายการสินค้าตั้งต้นและปริมาณซื้อสำรวจราคาคู่แข่ง กำหนดราคาขายปลีกตรวจรับสินค้า – อุปกรณ์ติดราคาขายปลีก จัดเรียงเข้าที่วางขายทดสอบความพร้อมเปิดให้บริการ
3. ดำเนินธุรกิจ· ให้บริการ· บริหารจัดการสถานที่ระบบและอุปกรณ์สินค้าบุคลากรเงินการตลาด
4. ปรับปรุง -พัฒนา· วิเคราะห์ ประเมิน วางแผน
      


ลักษณะเฉพาะของธุรกิจร้านขายยา

ลักษณะเฉพาะของธุรกิจร้านขายยา


1. เป็นธุรกิจบริการเฉพาะชีพ ด้านสุขภาพ ที่มี พ.ร.บ. ยา เป็นกฎหมายควบคุมการดำเนินการ· การเปิดร้านขายยาต้องขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ( ขย.1 ) จาก อย. หรือสาธารณสุขจังหวัด· การยื่นขอใบอนุญาตต้องประกอบด้วย 2 ฝ่าย- เจ้าของผู้ดำเนินการ- เภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ( ตลอดเวลาทำการ )· ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ( ขย.1 ) อนุญาตให้ขายยาได้ดังนี้คือยาอันตรายยาควบคุมพิเศษ ( ขายได้ตามใบสั่งยาเท่านั้น )วัตถุออกฤทธิ์ ต้องขอใบอนุญาตเฉพาะ และขายได้ตามยาเสพติดฯ ใบส่งยาเท่านั้นยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จยาอันตรายใช้เฉพาะที่ยาใช้ภายนอกยาแผนโบราณ
  • สินค้าที่มีจำหน่ายได้ในร้านขายยา ( ไม่ควรมีเครื่องดื่ม Alcohol และบุหรี่ ) จัดแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ· สินค้าที่ต้องให้เภสัชกรเป็นผู้ให้บริการส่งมอบ และทำบัญชีชื้อ – ขาย พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ ได้แก่ยาอันตรายยาควบคุมพิเศษวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทฯยาเสพติดฯ· สินค้าที่ผู้ให้บริการจะเป็นใครก็ได้ยาสามัญประจำบ้านสมุนไพรยาแผนโบราณอาหารเสริมเสริมอาหารอุปกรณ์สำหรับแพทย์ – ผู้ป่วยเวชสำอางอื่น ๆ 
2. มีลักษณะเฉพาะของการบริหารและธุรกิจ· ให้บริการเฉพาะชุมชนที่ตั้งอยู่· การให้บริการมี 2 ลักษณะตามความต้องการของผู้รับบริการตามการตัดสินใจของผู้ให้บริการ· ผู้ให้บริการต้องมีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ โรคและยา เป็นอย่างดี· ผู้ให้บริการต้องใช้การสื่อสารเพื่อให้ได้ข้อมูลมาประกอบการวินิจฉัยโรค และตัดสินใจใช้ยารักษา


ความเชื่อถือ ศัทธา ทำให้เกิดการใช้บริการซ้ำ


      


ความเหมาะสมและความพร้อมของตัวเองกับธุรกิจ

ความเหมาะสมและความพร้อมของตัวเองกับธุรกิจ


1. คุณสมบัติของตัวเอง· พฤติกรรม· ความมุ่งมั่น ขยัน อดทน ซื่อสัตย์· ความรู้เกี่ยวกับ สุขภาพ การสื่อสาร บริการ และการบริหารจัดการ· ความสามารถในการให้บริการ และบริหารจัดการ
2. ความพร้อมในด้านเงินลงทุน· สถานประกอบการ· สินค้าและอุปกรณ์· การดำเนินการ· อื่น ๆ
    


การกำหนดแผนงาน

การกำหนดแผนงาน

แผนงาน : คือ แนวทาง วิธีการ และรายละเอียด ของการดำเนินการเพื่อให้ได้ผลของงานตามความต้องการที่กำหนดไว้

ส่วนประกอบของแผนงาน


1. วัตถุประสงค์ : คือผลลัพธ์ที่ต้องการจากการดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เช่น· ต้องการให้ลูกค้ามากกว่า 60 % เข้ามาขอคำปรึกษา ภายใน 6 เดือน· ต้องการให้มีลูกค้ามากกว่า 100 รายภายใน 6 เดือน· ต้องการให้มูลค่าซื้อของลูกค้า / คน เฉลี่ยมากกว่า 100 บาท ภายใน 6 เดือน
2. นโยบาย : คือแนวทางหลักในการดำเนินธุรกิจ จะทำหรือไม่ทำอะไร เช่น· จะไม่แข่งขันตัดราคา· จะให้การพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง· ดำเนินการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ· อื่น ๆ
3. กลยุทธ์ : คือวิธีการสำคัญที่จะใช้ดำเนินการ เพื่อให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ เช่น· เปิดตลอด 24 ชั่วโมง· ขายสินค้าราคาพิเศษทุกวันศุกร์· ใช้ระบบสมาชิกซื้อมีส่วนลด 5 %· อื่น ๆ
4. แผนปฎิบัติงานและรายละเอียด : คือขั้นตอนวิธีการ และรายละเอียดของปฎิบัติการต่าง ๆ ว่า· ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ทำไม· งบประมาณของกิจกรรมต่าง ๆ· การควบคุม ประเมิน ตรวจสอบ
        


การบริหารจัดการ และการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินธุรกิจสถานที่ : สะอาด เรียบร้อย สวยงาม สมบูรณ์อุปกรณ์ : ครบถ้วน สะอาด เรียบร้อย ประจำที่ พร้อมใช้งานสินค้า : ครบถ้วน สะอาด เรียบร้อย เพียงพอต่อการจำหน่าย ต้นทุนต่ำ และตรงกับความต้องการบุคลากร : เพียงพอ และพร้อมให้บริการ ทั้งพฤติกรรม ความรู้ และ Technicการตลาด : การส่งเสริมการขายที่เหมาะสมการเงิน : รับ – จ่าย ทั้งเงินสดและผ่านธนาคาร
การปรับปรุง – พัฒนาวิเคราะห์ประเมินวางแผน ปรับปรุง – พัฒนา
    


×

ข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณารอสักครู่...

เชื่อมบัญชี RxNet กับ Facebook
อีเมลนี้มีบัญชีอยู่แล้ว !!

ต้องการเชื่อมบัญชี RxNet กับ Facebook หรือไม่ ?


*** หลังจากการเชื่อมบัญชีแล้วท่านสามารถเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี RxNet หรือ Facebook ได้